Ubytovací poriadok


 1. V izbách môže byť ubytovaný výlučne hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Pri nástupe na pobyt je hosť povinný preukázať sa platným identifikačným dokladom – občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.
 2. Ubytovanie v súkromí poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu príslušnej kategórie.
 3. Obsadenie apartmánu je možné v deň nástupu po 12:00 do 16:00 (po dohode vopred, je možné ubytovať aj v inom čase) uvoľnenie apartmánu je v deň odchodu do 10:00. Ak hosť neuvoľní ubytovanie v stanovenom čase, je ubytovacie zariadenie oprávnené účtovať ubytovanie za nasledujúci deň.
 4. Ubytovateľ je povinný odovzdať hosťovi apartmán v stave spôsobilom na riadne užívanie a nerušený pobyt podľa dohody. V súlade s kategóriou ubytovacieho zariadenia je prádlo vymieňané raz za sedem dní. Štandardne, ak pobyt trvá sedem a menej dní, ubytovateľ nezabezpečuje upratovanie apartmánu a vynášanie smetí počas pobytu hosťa.
 5. V rámci bezpečnosti je ubytovaný povinný uzamkýnať vstup do objektu. Strata kľúča bude vysporiadaná doplatkom vo výške 17€.
 6. V čase od 22:00 do 6:00 jev ubytovacom zariadení nočný kľud, ktorýje ubytovaný povinný dodržiavať
 7. V ubytovacom zariadení je prísne zakázané fajčiť.
 8. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá za veci ubytovanými hosťami vnesené do objektu, priestorov určených na ubytovanie alebo na  uloženie vecí.
 9. V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú neohľaduplným zaobchádzaním s vecami nachádzajúcimi  sa v priestoroch objektu a  jeho zariadením, je ubytovaný povinný škodu nahlásiť a primerane znášať náklady, ktoré vzniknú ubytovateľovi pri ich odstraňovaní.
 10. Ubytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez nároku na náhradu za ubytovanie v prípade, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení porušuje dobré mravy alebo inak porušuje ubytovací poriadok
 11. Ak ubytovaný požiada o predĺženie pobytu, môže mu ubytovateľ poskytnúť aj iný apartmán ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.
 12. Ubytovaný súhlasí s tým, že do jeho apartmánu počas doby trvania jeho pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania  svojich služobných povinností ubytovateľ, údržbár, upratovačka.
 13. O prípadných návštevách v apartmáne je ubytovaný povinný vopred informovať ubytovateľa a budú mu umožnené až po súhlase tohto pracovníka, pričom prítomnosť návštevy v apartmáne je povolená do 22:00. Ubytovateľ je oprávnený od takejto návštevy žiadať identifikačný doklad. V oprávnených prípadoch je ubytovateľ splnomocnený návštevu neumožniť.
 14. V apartmáne, rovnako ako iných priestoroch objektu ubytovaný nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 15. V objekte ubytovaciehozariadenia a osobitne v apartmáne nie je hosťovi povolené používať vlastnéelektrické spotrebiče. Toto sa netýka osobného počítača a elektrickýchspotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene
 16. Pri odchode zhasne hosť v apartmáne svetlá, vypne všetky používané elektrospotrebiče, uzavrie vodovodné uzávery a všetky dvere a kľúč odovzdá ubytovateľovi.
 17. Ubytovanie zvierat je povolené po dohode a za poplatok.
 18. Ubytovacie zariadenie zabezpečí na požiadanie pri náhlom ochorení alebo zranení ubytovaného privolanie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 19. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v apartmáne, ani v ostatných priestoroch objektu. Za každých okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 20. Sťažnosti ubytovaných hostí a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky ubytovacieho zariadenia prijíma prevádzkovateľ alebo zamestnanec za to zodpovedný. Reklamačný poriadok je k dispozícii u ubytovateľa
 21. Ak si hosť objedná pobyt a z rôznych príčin musí náhle odisť, objednané služby mu budú účtované v plnej cene aj v prípade, keď ich neužije.
 22. V objekte je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.
 23. Ubytovateľ nezodpovedá za stratu a poškodenie vecí uložených v apartmáne ani v celom objekte.
  Ubytovacíporiadok platí od 1.8. 2019